Preser izvodi radove na mašini za oblikovanje i rezanje materijala. Prese su alatne mašine i klasifikuju se u nekoliko grupa.

Osposobljavanje za Zanimanje Preser podrazumeva: Ono što je karakteristično za ove mašine jeste sila koja je neophodna za delovanje na materijal koji se obrađuje. Presa se može upotrebljavati kako za izradu poluproizvoda tako i za izradu finalnog proizvoda. Pojedine prese mogu samo da savijaju lim, druge da seku, neke opet služe za sastavljanje inače nespojivih delova npr. lamele automobila . Koju ćemo konkretno vrstu prese upotrebljavati i koje ćemo radne operacije na njoj obavljati zavisi od našeg radnog mesta i radnog zadatka. Preser održava mašinu na kojoj radi u ispravnom stanju.

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

kurs-preser

Praktični rad: Vrši u preserskim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima presera. Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za presera, Osnovi oblikovanja I rezanja materijala i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za presera Osnovi oblikovanja I rezanja materijala Organizacija i zaštita na radu Praktična provera Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za presera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću. Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima presera – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima presera, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti. Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima presera najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje. Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za presera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima presera.