Osposobljavanje za stakloduvača podrazumeva:

izrađivanje male serije proizvoda i koliki je stepen složenosti njihove obrade. Kurs za stakloduvača otvara mogućnost polaznicima da se upoznaju sa osnovnim alatom koji stakloduvač upotrebljava u svom radu i sa specifičnim načinom njegove primene. Pored izrade sasvim novih proizvoda stakloduvač može da popravlja oštećenja na postojećim staklenim predmetima i posudama vezanim prevashodno za laboratorijska istraživanja. Savladavanjem kursa za stakloduvača spojićete osećaj za kreativnost i lepotu sa novostečenim znanjem i obezbediti sebi novi izvor prihoda.

Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

muzej stakla-puhaci stakla

Prakticni rad:
Vrši u građevinskim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima stakloduvač.

.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za stakloduvača, Osnovi građevinarstva i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta
Tehnologija zanimanja za stakloduvača
Osnovi građevinarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za armirača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima stakloduvača.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima stakloduvača – provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima stakloduvača, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima stakloduvača najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za stakloduvača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima stakloduvača.