Osposobljavanje servisera mobilnih telefona podrazumeva:

pružanje sve usluge popravki mobilnih telefona. Tu spadaju dekodiranje mobilnih telefona, instaliranje GPS navigacije u mobline telefone i GPS uređaje i ubacivanje najnovijih mapa Evrope i sveta, kao i ubacivanje svih jezika u mobilne telefone. Serviser, takođe, vrši i zamenu softvera ili osvežavanje postojećeg, zamenu hardvera i kompletne propratne opreme. Takođe vrši i back-up podataka, povraćaj izbrisanih podataka iz memorije telefona.

Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznici)
6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

преузимање (2)

Praktični rad:
Vrši u građevinskim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima rukovaoca mernih i regulacionih uređaja.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za servisera mobilnih telefona , Osnovi građevinarstva i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta:
Tehnologija zanimanja za servisera mobilnih telefona:
Osnovi građevinarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za servisera mobilnih telefona sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na servisera mobilnih telefona postrojenjima .

Za polaznike koji su radili ili rade na servisera mobilnih telefona – provera stručne osposobljenosti.
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima rukovaoca mernih i regulacionih uređaja , a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima rukovaoca servisera mobilnih telefona najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za servisera mobilnih telefona sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima servisera mobilnih telefona.