Osposobljavanje rukovaoca termo-energetskim postrojenjima podrazumeva:

Posao rukovaoca termo-energetskih postrojenja zahteva stručnost i stečeno veliko znanje, neophodno za obavljanje postavljenih zadataka. Prilikom obavljanja poslova, rukovode se propisima i sve poslove obavljaju u skladu sa pravilima struke. To su brojni poslovi, a pre svega vrše tehnički pregled i servis postrojenja, rukovanje postrojenjima. Takođe, u opisu njihovog posla je i praćenje instrumenata koji pokazuju stanje pojedinih komponenata i faza procesa proizvodnje i distribucije. Očitavaju brojila i niz drugih zadataka. Potrebna je visoka stručnost, preciznost, kao i dobra poslovna komunikacija. Snose potpunu odgovornost za svoj rad. Akademija omogućava svojim polaznicima, da nakon završenog kursa, samostalno i uspešno obavljaju ovaj posao.

Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznici)
6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

slide1

Praktični rad:
Vrši u građevinskim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima rukovaoca mernih i regulacionih uređaja.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za rukovaoca termo-energetskim postrojenjima, Osnovi građevinarstva i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta:
Tehnologija zanimanja za rukovaoca termo-energetskim postrojenjima .
Osnovi građevinarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za rukovaoca termo-energetskim postrojenjima sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima rukovaoca termo-energetskim postrojenjima .

Za polaznike koji su radili ili rade na rukovaoca termo-energetskim postrojenjima – provera stručne osposobljenosti.
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima rukovaoca mernih i regulacionih uređaja , a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima rukovaoca termo-energetskim postrojenjima najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za rukovaoca termo-energetskim postrojenjima sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima rukovaoca termo-energetskim postrojenjima .