Osposobljavanje rukovaoca mernih i regulacionih uređaja podrazumeva:
rad na uređajima vezanim za merenje i regulaciju temperature. Tu spadaju otpornički termometri, termoelementi, pretvarači, regulatori (elektromehanički i elektronski), regulatori snage, termostati, prekidači, pokazivači i slično. Rukovalac mernih uređaja konstantno reguliše rad uređaja i meri temperaturu, usklađujući je sa spoljašnjom i prema ternutnim uslovima. Prati i rad kompletnog sistema, da li je sve lepo povezano, da li voda cirkuliše kroz kompletni sistem, da li negde ima zastoja, otklanja eventualne kvarove i vrši njihovu blagovremenu nabavku, kao i zamenu dotrajalih i oštećenih delova.

Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznici)
6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

jumo-merni-i-regulacioni-uredjaji-2

Praktični rad:
Vrši u građevinskim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima rukovaoca mernih i regulacionih uređaja.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja , Osnovi građevinarstva i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta:
Tehnologija zanimanja za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja.
Osnovi građevinarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima rukovaoca mernih i regulacionih uređaja.

Za polaznike koji su radili ili rade na rukovaoca mernih i regulacionih uređaja – provera stručne osposobljenosti.
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima rukovaoca mernih i regulacionih uređaja , a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima rukovaoca mernih i regulacionih uređaja najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima rukovaoca mernih i regulacionih uređaja.