Radnik u PP službi PP obezbeđenja je jedno od esencijalnih zanimanja u savremenom poslovanju.

Osposobljavanje Radnika PP Službe PP Obezbeđenja:

Radnik u PP službi PP obezbeđenja ima odgovoran i organizovan pristup u obavljanju postavljenih ciljeva i zadataka na očuvanju bezbednosti svih segmenata jednog pravnog lica. Preventivno delovanje radnika u PP službi PP obezbeđenja i preduzimanje osnovnih mera protivpožarne zaštite stvaraju kod zaposlenih osećaj sigurnosti od požara, što doprinosi postizanju postavljenih i očekivanih rezultata rada i očuvanju konkurentnosti privrednog društva odnosno drugog pravnog lica.Radnik u PP službi PP obezbeđenja vodi računa o ispravnosti protivpožarne opreme i na podizanju svesti kod zaposlenih o značaju preventivnih mera protivpožarne zaštite.

Trajanje obuke:

3 meseca (Punoletni polaznici)

6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina)

9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)

Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

kurs-radnik-pp-sluzbe-pp-obezbedjenja

Praktični rad: Vrši u PP službi PP obezbeđenja sa kojima Univerzitiet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima radnika PP službe PP obezbeđenja.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija za radnika PP službe PP obezbeđenja, Osnovi radnik PP službe PP obezbeđenja i Oraganizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita:

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta Tehnologija zanimanja za radnika PP službe PP obezbeđenja Osnovi radnika PP službe PP obezbeđenja Organizacija i zaštita na radu Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti ranika PP službe PP obezbeđenja sa kojom može da radi u privatnom ili državnom poslu kao radnik PP službe PP obezbeđenja.

Za polaznike koji su radili ili rade kao radnik PP službe PP obezbeđenj – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade kao radnik PP službe PP obezbeđenja, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili kao radnik PP službe PP obezbeđenja najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje,

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti kao radnik PP službe PP obezbeđenja sa kojom može da radi u privatnom ili državnom preduzeću.