Osposobljavanje za proizvođača piva podrazumeva:
– Tokom trajanja kursa za proizvođače piva polaznike upoznajemo sa strukturom osnovnih sastojaka piva kao sto su hmelj, ječam i kvasac. Kurs je osmišljen tako da tokom trajanja kursa polaznik prolazi svaki korak u proizvodnji piva popstepeno, kreće se od procesa proizvodnje slada, zatim procesa vrenja sladovine, filtracije piva, stabilizacije i na samom kraju punjenja piva. Kroz čitav ovaj proces polaznik uči kako da upravlja kojim procesom da bih promeni karakteristike piva.
Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.kurs-proizvodjac-piva

Prakticni rad:
Vrši u pivarama sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima proizvođača piva.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz cetiri predmeta
Tehnologija zanimanja za proizvođača piva
Osnovi pivarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u pivari gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za proizvođača piva sa kojom može raditi na poslovima proizvođača piva.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima proizvođača piva – provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima proizvođača piva, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima proizvođača piva najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za proizvođača piva sa kojom može raditi u restoranu na poslovima proizvođača piva.