Osposobljavanje za proizvođača alkoholnih pića podrazumeva:
Kurs je osmisljen tako da polaznik može odlučiti da li želi da krene na obuku proizvodnje svih vrsta alkoholinih pića ili svoje znanje želi da usmeri samo ka proizvodnji određene vrsti alkoholnog pića. U zavisnosti od toga kus za proizvodnju alkoholnih pića traje od 3 do 9 meseci. Kurs je teorijsko-praktičnog karaktera. Teorijski deo nastave polaznici pohađaju u prostorijama naše škole dok praktični deo nastave škola orkanizuje u frabrikama koje se bave proizvodnjom alkoholnih pića.
Polaznike kursa za proizvođače alkoholnih pića upoznajemo sa svim tehnološkim postupcima u zavisnosti o kojoj vrsti alkoholnog pića je reč, pa tako prolazimo kroz procese presovanja, sumporisanja, proces prečišćavanja, fermentacije, proces vrenja, destilacije i mnoge druge. Polaznike upoznajemo sa osnovnim sirovinama od kojih se proizvode alkoholna pića a to je pre svega voće i žitarice. U okviru kursa proizvodnje alkoholnih pića polaznika upoznajemo i sa HACCP standardom i njegovom primenom.

alkohol1_4d735ecb9ebe9

Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Prakticni rad:
Vrši u preduzeću sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima proizvođača alkoholnih pića.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz cetiri predmeta
Tehnologija zanimanja za proizvođača alkoholnih pića
Osnovi
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za proizvođača alkoholnih pića sa kojom može raditi na poslovima proizvođača alkoholnih pića.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima proizvođača alkoholnih pića – provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima proizvođača alkoholnih pića, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima proizvođača alkoholnih pića najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za proizvođača alkoholnih pića sa kojom može raditi u preduzeću na poslovima proizvođača alkoholnih pića.