Osposobljavanje za Pečatoresca podrazumeva:

upoznavanje sa tehnikom izrade pečata. Donji, gumeni deo pečata se gravira te je savladavanje postupka graviranja osnova za bavljenje izradom pečata. Kurs za pečatoresca omogućava polaznicima da savladaju osnovnu razliku između oblika i namene pojedinih vrsta pečata. Namena i oblik pečata opredeljuju način njihove izrade. Uspešnim savladavanjem kursa za pečatoresca obezbeđujete siguran izvor egzistencije.

Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

izrada-pecata

Prakticni rad:
Vrši u građevinskim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima Pečatoresca.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za Pečatoresca, Osnovi građevinarstva i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta
Tehnologija zanimanja za Pečatoresca
Osnovi građevinarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za Pečatoresca sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima Pečatoresca.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima Pečatoresca  – provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima Pečatoresca, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima Pečatoresca najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za Pečatoresca sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima Pečatoresca