Monter radi na poslovima montaže (sklapanja) mašinskih sklopova manjeg ili većeg stepena složenosti.

Osposobljavanje Montera podrazumeva: Pri izvođenju poslovnih operacija koristi šeme kojih se mora pridržavati kako bi postigao tačnost u izradi radi ostvarenja stabilnosti sklopa i njegove funkcionalnosti i ispravnosti. Za uspešno obavljanja zadatka poželjno je da monter poznaje tok izrade ugradnih elemenata, namenu svakog od njih kao i namenu finalne konstrukcije. Monter može biti zadužen i za održavanje mašinskih sklopova kako bi u svakom trenutku odgovorili svojoj nameni. Monter treba da se pridržava propisanih mera bezbednosti i zaštite na radu. Radove izvodi i na terenu.

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Praktični rad: Vrši u monterskim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima montera. Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za montera, Osnovi montaže mašinskih sklopova i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za montera Osnovi montaže mašinskih sklopova Organizacija i zaštita na radu Praktična provera Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za montera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću. Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima montera – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima montera, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti. Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima montera najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje. Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za montera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima montera.