Osposobljavanje za molera podrazumeva:
Obuku na građevini gde se kandidat obučava za pripremu površina za izvođenje molerskih radova, upoznaje se sa bojama i kvalitetom podoge, boji zidove i plafone svim vrstama boja, kreči, lepi tapete. Upoznaje se sa alatom i priborom, njihovom upotrebom i održavanjem.
Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.krecenje-stana-moler
Prakticni rad:
vrši u građevinskim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima molera.
Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za molera, Osnovi građevinarstva i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.
Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :
Tehnologija zanimanja za molera
Osnovi građevinarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za molera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima molera.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima molera – provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima molera, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima molera najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za molera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima molera.