Osposobljavanje za minera podrazumeva:
Obuku gde se kandidat stiče znanja i veštine miniranja minskih bušotina. Kandidati se moraju pridžavati svih pravila i propisa prilikom rukovanja sa eksplozivnim sredstvima, načinima miniranja u redovnim i vanrednim uslovima, sprovođenjem mera bezbednosti i zaštite na radu.
Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.rudnik-rudari-Tumblr
Prakticni rad:
Obuka se vrši u građevinskim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima minera. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.
Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za minera, Osnovi struke i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.
Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :
Tehnologija zanimanja za minera
Osnovi struke
Bezbednost i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za minera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima minera.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima minera- provera stručne sposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima minera, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima minera najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za minera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima minera.