Mašinbravar vodi računa o ispravnom funkcionisanju mašina i njihovom održavanju koje uključuje čišćenje i redovno podmazivanje.

Osposobljavanje Mašinbravara podrazumeva:

Mašinbravar treba blagovremeno da otklanja zapažene nepravilnosti u radu mašina kako ne bi dolazilo do zastoja u radu. Polje rada mašinbravara pokriva široku lepezu zadataka. Obavljanje poslova iz njegovog delokruga predstavlja sponu između faza u izradi finalnog proizvoda. Pored poznavanja postupka obrade konkretnog predmeta rada, mašinbravar treba da poznaje tok kompletnog proizvodnog procesa u kome učestvuje i materijal koji se obrađuje. U radu koristi tehničku dokumentaciju.

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polalznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

masinstvo-6

Praktični rad: Vrši u poslovima mašinskogbravara sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima mašinskogbravara. Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za mašinskogbravara, Osnovi funkcionisanja mašina i njihovo održavanje i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora. Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za mašinskogbravara Osnov funkcionisanja mašina i njihovo održavanje Organizacija i zaštita na radu Praktična provera Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti mašinskogbravara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću. Za polaznike koji su radili ili rade kao mašinskibravari – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima mašinskogbravara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima mašinskogbravara najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje. Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za mašinskogbravara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima mašinskogbravara.