Osposobljavanje instalatera video nadzora podrazumeva:

instalacija i modelima kamera i ostalih priključnih sredstava koji se koriste prilikom instaliranja video nadzora. Na terorijskom delu obuke, koja se održava u našim prostorijama, uče se propisi vezani za ovu oblast, ali pored njih i karakteristike, uređaja koji se koriste. Po završetku kursa, polaže se završni test, radi dobijanja sertifikata, koji se može upisati u radnu knjižicu.

Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznici)
6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

timthumb-2

Praktični rad:
Vrši u građevinskim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima rukovaoca mernih i regulacionih uređaja.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za instalatera video nadzora , Osnovi građevinarstva i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta:
Tehnologija zanimanja za instalatera video nadzora:
Osnovi građevinarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za instalatera video nadzora sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na servisera mobilnih telefona postrojenjima .

Za polaznike koji su radili ili rade na instalatera video nadzora – provera stručne osposobljenosti.
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima instalatera video nadzora , a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima rukovaoca instalatera video nadzora najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za instalatera video nadzora sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima instalatera video nadzora.