Gasno rezanje je termičko rezanje metala njegovim sagorevanjem. Ovim postupkom možemo oblikovati ugljenični i legirani čelik i liveno gvožđe.

Osposobljavanje Gasnog rezača podrazumeva: Postupak gasnog rezanja je složen. Zahteva poznavanje postupka dobijanja radne temperature, specifične opreme koja se koristi – naročito konstrukciju gorionika za gasno rezanje. Upotreba odgovarajuće mlaznice ima esencijalnu ulogu za uspešno rezanje. Mlaznice su različite i prilagođene specifičnim potrebama obrade. Postupak gasnog rezanja izvodi se u više faza. Pri rezanju treba voditi računa da se izbegnu deformacije naročito kod profila, cevi i ostalih predmeta gde je bitno ispoštovati formu preseka prema tehničko – tehnološkoj dokumentaciji.

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

kurs-gasni-rezac

Praktični rad: Vrši u gasnim rezačkim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima gasnog rezača. Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za gasnog rezača, Osnovi gasnog rezanja i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za gasnog rezača Osnovi gasnog rezanja Organizacija i zaštita na radu Praktična provera Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti gasnog rezača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima gasnog rezača – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima gasnog rezača, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti. Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima gasnog rezača najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje. Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za gasnog rezača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima gasnog rezača.