Osposobljavanje za fotokopir radnika podrazumeva:

U susret novom modernom vremenu, vremenu tehnološkog napretka fotokopir radnik je od izuzetne važnosti.

Fotokopir radnik je veoma traženo zanimanje, koje se bavi kopiranjem naših ličnih dokumenata, naših privatnih stvari uz pomoć najmodernijih fotokopir mašina.

Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznici)
6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

images (1)

Praktični rad:
Vrši u građevinskim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima fotokopir radnika.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za stakloresca, Osnovi građevinarstva i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta:
Tehnologija zanimanja za fotokopir radnika
Osnovi građevinarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za fotokopir radnika sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima fotokopir radnika.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima fotokopir radnika – provera stručne osposobljenosti.
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima armirača, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima fotokopir radnika najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za fotokopir radnika sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima fotokopir radnika .