Osposobljavanje za fasadera podrazumeva:
Obuku na građevinskim objektima gde se kandidat obučava za izvođenje fasaderskih radova na građevini. Kandidati se upoznaju sa radom gradilišta, alatima i priborom koji se koristi pri izvođenju fasaderskih radova, upoznaje se sa zidarskim materijalima, načinima i vrstama malterisanja, gletovanja, izvlačenja ivica, postavljanja izolacije, postavljanja fasade.
Fasader postavlja različite vrste fasada na gotove privatne i poslovne objekte i time svojom stručnošću i prateći želju i zamisao vlasnika doprinosi lepoti objekta. Fasade pored estetskog momenta imaju kao primarnu ulogu zaštitu objekta od temperaturnih promena koje se dešavaju sa smenom godišnjih doba i ujedno u zavisnosti od debljine i kvaliteta upotrebljenog materijala, fasade doprinose i zaštiti od buke. Fasader mora dobro poznavati karakteristike materijala sa kojim radi kao i načine njihovog postavljanja kako bi mogao ispratiti različite želje vlasnika objekata.
Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.soboslikar
Prakticni rad:
Vrši u građevinskim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima fasadera. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za fasadera, Osnovi građevinarstva i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.
Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta:

Tehnologija zanimanja za fasadera
Osnovi građevinarstva
Bezbednost i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za fasadera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima fasadera.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima fasadera – provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima fasadera, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima fasadera najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za fasadera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima fasadera.