Elektrozavarivanje je jedna od vrsta spajanja metala topljenjem. Postupak se izvodi prema tehničko – tehnološkoj dokumentaciji uz upotrebu odgovarajuće zaštitne opreme.

Osposobljavanje Elektrozavarivača podrazumeva: Elektrozavarivač mora da vlada tehnikom varenja, da poznaje optimalan način izvođenja strujnog luka, potrebnu brzinu vođenja vara kao i prilagođavanje amperaže potrebi radnog procesa. Elektrozavarivač poznaje vrste, karakteristike i način upotrebe elektroda. Izbor elektrode zavisi od vrste i debljine materijala čije spajanje vršimo. Elektrozavarivač treba da poznaje vrstu struje i njene izvore te ulogu struje u procesu varenja. U nekim postupcima varenja mogu se pojaviti specifični zahtevi.

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

kurs-elektrozavarivac

Praktični rad: Vrši u elektrozavarivačkim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima elektrozavarivača. Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za eletrozavarivača, Osnovi spajanja metala topljenjem i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za elektrozavarivača Osnovi spajanja metala topljenjem Organizacija i zaštita na radu Praktična provera Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za elektrozavarivača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću. Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima elektrozavarivača – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima elektrozavarivača, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti. Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima elektrozavarivača najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje. Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma. Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za elektrozavarivača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima elektrozavarivača.