Osposobljavanje za Elektrotehničara Bele Tehnike podrazumeva:
Program ovog kursa je takav da polaznike prvo uvodimo u osnove elektrotehnike i upoznajemo ga sa strukturom uređaja bele tehnike. Nakon završenog kura polaznik će moći da radi na održavanju i popravci uređaja bele tehnike, biće u mogućnosti da prepozna kvar i otkloni ga..Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznic)
6 meseci (Polaznici od 17 do18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

tiru
Prakticni rad:
Kurs Elektrotehničara Bele Tehnike mreže traj 6 meseci. Teorijsko-praktičnog karaktera je sa akcentom na praktični deo.
Nakon uspešno završenog kursa polaznik dobija sertifikat stručne osposobljenosti za posao Elektrotehničara Bele Tehnike.
Profesionalizam, stručnost i niske cene – reči koje nas opisuju a Vama pružaju mogućnost da unapredite svoje znanje i veštine.
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta:
Tehnologija zanimanja za Elektrotehničara Bele Tehnike:
Osnovi građevinarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.
Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za armirača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima Elektrotehničara Bele Tehnike.
Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima Elektrotehničara Bele Tehnike– provera stručne osposobljenosti
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima Elektrotehničara Bele Tehnike, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.
Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima Elektrotehničara Bele Tehnike manje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.
Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.
Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za Elektrotehničara Bele Tehnike sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na Elektrotehničara Bele Tehnike.