Osposobljavanje za elektromontera mreža i postrojenja podrazumeva:
osposobljavanje za postavljanje i održavanje mreža niskog i visokog napona, postavljanje razvodnih ormara i mreža za zaštitu od električnog udara.

Sa polaznicima takođe radimo i na obuci za održavanje transformatorske i komandne stanice i dalekovode. Posao elektromontera mreža i postrojenja je visoko rizičan pa poseban akcenat stavljamo na obučavanje polaznika o zaštiti na radu.

Nakon uspešno završenog kursa polaznik dobija sertifikat stručne osposobljenosti za posao elektromontera mreža i postrojenja i može da radi u raznim preduzećima, servisima i u elektroprivredi Srbije. Takođe može da osnuje sopstveni servis ili firmu ili da razvija posao u trgovini elektroopreme.

Trajanje obuke:
3 meseci (Punoletni polaznici)
6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina)
9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina)
Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Mreze

Praktični rad:
Vrši u građevinskim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima elektromontera mreža i postrojenja .

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za elektromontera mreža i postrojenja , Osnovi građevinarstva i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita:
Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta:
Tehnologija zanimanja za elektromontera mreža i postrojenja .
Osnovi građevinarstva
Organizacija i zaštita na radu
Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za elektromontera mreža i postrojenja sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima elektromontera mreža i postrojenja .

Za polaznike koji su radili ili rade na elektromontera mreža i postrojenja – provera stručne osposobljenosti.
Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima elektromontera mreža i postrojenja , a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima elektromontera mreža i postrojenja najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za elektromontera mreža i postrojenja sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima elektromontera mreža i postrojenja .