Lovočuvar radi na očuvanju i održanju faune u okruženju. Snabdeven je službenom uniformom i legitimacijom, motornim vozilom i drugom neophodnom opremom.

Osposobljavanje za Lovočuvarpodrazumeva:

Vodi brigu da se lovištima ne nanosi šteta prekomernim odstrelom divljači i samim tim ne poremeti lanac ishrane. Da bi se lovište održalo, lovočuvar se brine o zaštiti mladunaca i održavanju životinjskih vrsta na području na kome je angažovan. Lovočuvar obilazi prostor lovišta i prati stanje u njemu, obaveštava nadležne organe ukoliko uoči neku nepravilnost ili potencijalni izvor opasnosti za biljni i životinjski svet u lovištu. Ima ovlašćenje da sačinjava zapisnik o uočenim nezakonitim radnjama i da uz potvrdu privremeno oduzima divljač, pse, prevozna sredstva

Trajanje obuke: 3 meseci (Punoletni polaznici) 6 meseci (Polaznici od 17 do 18 godina) 9 meseci (Polaznici od 15 do 17 godina) Punoletni polalznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

lov-v_117522S1

Praktični rad: Vrši u Sumarskim preduzecima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo na poslovima Lovočuvara.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za Lovočuvar, Osnovi Lovočuvar i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Polaganje ispita: Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta: Tehnologija zanimanja za Lovočuvara Osnovi Lovočuvara Organizacija i zaštita na radu

Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti Lovočuvara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću.

Za polaznike koji su radili ili rade kaoLovočuvari – provera stručne osposobljenosti. Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovimaLovočuvara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima Lovočuvara najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za Lovočuvara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima Lovočuvara.